Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης της 27ης Σεπτεμβρίου 2017

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.)

 ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  27-9-2017

Την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 9 π.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου στη Σύρο και στα γραφεία των Περ. Ενοτήτων Κυκλάδων συγκλήθηκε η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου, σε συνέχεια της με α.π. 395/20-09-2017  πρόσκλησης  του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αξιολόγηση με το ν. 4369/2016 – Απόφαση ΑΔΕΔΥ για συνέχιση της απεργίας-αποχής από την διαδικασία.
 2. Εκτός έδρας.
 3. Εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 32, 97 και 98 του ν. 4483/2017 και του πρόβλεψη των μισθολογικών προαγωγών από 1-1-2018 στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
 4. Τρέχουσες εξελίξεις πληροφόρηση -γενικά θέματα.

Συμμετείχαν οι παρακάτω υπάλληλοι της έδρας και των Π.Ε. και ταμιακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου:

(όπως και στο συνημμένο κατάλογο με τις υπογραφές των παρόντων μελών – Παρόντα: 38 μέλη των υπηρεσιών της Έδρας).

Στις Π.Ε. Κυκλάδων συμμετείχαν αναλυτικά και με βάση τα συνημμένα Πρακτικά:

α) Π.Ε. Άνδρου: 6 μέλη

β) Π.Ε. Νάξου: 25 μέλη

γ) Π.Ε. Μήλου:  8 μέλη

δ) Π.Ε. Θήρας: 12 μέλη

ε) Π.Ε. Πάρου:  8 μέλη

στ) Π.Ε. Τήνου: 3 μέλη

ζ) Π.Ε. Κέας-Κύθνου: – μέλη

Σύνολο ΣΥΝΑΝΚ:   100 μέλη

Διαπιστώθηκε ότι η Γενική Συνέλευση ήταν σε απαρτία καθώς συμμετείχαν άνω του 1/2 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, (100 παρόντες σε σύνολο 184 μέλη) σύμφωνα με το άρθρο 14 του Καταστατικού του Συλλόγου.

Εκλέχθηκε Προεδρείο αποτελούμενο από τους:

 1. Κυριακή Κυρίτση, Πρόεδρο
 2. Γιαννακοπούλου Μαρία
 3. Παπαμανώλη Γιώργο

1ο Θέμα: Αξιολόγηση με το ν. 4369/2016 – Απόφαση ΑΔΕΔΥ για απεργία-αποχή από την διαδικασία.

α) Συμφωνούμε με την πρόταση του Δ.Σ. του Συλλόγου για αποχή-απεργία από την αξιολόγηση του Ν. 4369/2016, σύμφωνα με τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και της ΟΣΥΑΠΕ και κατάθεση των Φύλλων Αξιολόγησης στο Σύλλογο. Επίσης, συμφωνούμε να εξουσιοδοτήσουμε το Δ.Σ. του Συλλόγου να συντάξει σχετικό έγγραφο λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω

β) Δεν συμφωνούμε με την πρόταση του Δ.Σ. για αποχή από την αξιολόγηση

γ) Λευκό

Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας ήταν:

Π.Ε.                             Συμμετοχή          ΝΑΙ        ΟΧΙ         ΛΕΥΚΟ  ΑΠΟΧΗ

ΕΔΡΑ                                    38                  22           8                 0              8

Π.Ε. Άνδρου                         6                    6            0                 0

Π.Ε. Νάξου                        25                   25           0                 0

Π.Ε. Μήλου                         8                     5            1                 2

Π.Ε. Θήρας                        12                     7            1                4

Π.Ε. Πάρου                        8                     4             2               2

Π.Ε. Τήνου                         3                     3              0              0

Π.Ε. Κέας-Κύθνου            –                      –               –               –

ΣΥΝΟΛΟ                        100              72           12             8             8

 

2ο Θέμα. Εκτός έδρας.

3ο Θέμα: Εφαρμογή των προβλέψεων των άρθρων 32, 97 και 98 του ν. 4483/2017 και του πρόβλεψη των μισθολογικών προαγωγών από 1-1-2018 στον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας.

Κυριακή Κυρίτση                                          Γιαννακοπούλου Μαρία

Γιώργος Παπαμανώλης

Πρακτικό Γ.Σ.

Πρακτικά εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης την 18η Απριλίου 2016

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ (Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ.)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 18-4-2016

 

Την Δευτέρα 18 Απριλίου 2016 και ώρα 9.00 μ.μ. στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων στη Σύρο και στα περιφερειακά καταστήματα σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες συγκλήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση, σε συνέχεια της με α.π. 292/23-03-2016 πρόσκλησης,

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
 2. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής

Μετά την ύπαρξη απαρτίας εκλέχθηκε ομόφωνα, προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης που αποτελείτο από τους:

 1. Γιολδάση Κώστα, πρόεδρο
 2. Κυρίτση Κυριακή
 3. Σπόντη Αλέξανδρο

Διαβάστηκε στο σώμα από τον γραμματέα του απερχόμενου Δ.Σ. Θανάση Δρόσο ο Διοικητικός Απολογισμός και έγινε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του συλλόγου.

Στη συνέχεια διαβάστηκε στο σώμα από τον ταμία του απερχόμενου Δ.Σ. Δημήτρη Αλουμανή, ο οικονομικός απολογισμός.

Μετά τη συζήτηση και των δύο προτάσεων απολογισμού του απερχόμενου Δ.Σ. πραγματοποιήθηκε μυστική ψηφοφορία μεταξύ των μελών του συλλόγου της Π.Ε. Σύρου.

α. Ψηφοφορία επί του διοικητικού απολογισμού

Σύρος: Ψήφισαν 38 μέλη

ΝΑΙ: 27

ΟΧΙ: 3

Λευκά: 4

Άκυρα: 3

Λοιπές Π.Ε.

Π.Ε. Τήνου: ψήφισαν 6 μέλη

ΝΑΙ: 6

Π.Ε. Κέας-Κύθνου: ψήφισαν 4 μέλη

ΝΑΙ: 4

Π.Ε. Μήλου: Ψήφισαν 8 μέλη

ΝΑΙ: 8

Π.Ε. Πάρου: Ψήφισαν 7 μέλη

ΝΑΙ: 7

Π.Ε. Νάξου: ψήφισαν 26 μέλη

ΝΑΙ: 25

ΟΧΙ: 1

Π.Ε. Θήρας: ψήφισαν 16

ΝΑΙ: 16

Εγκρίνεται ο Διοικητικός Απολογισμός με ψήφους 93 ΝΑΙ, 4 ΟΧΙ, (Άκυρα 3, Λευκά 4)

α. Ψηφοφορία επί του οικονομικού απολογισμού

Σύρος: Ψήφισαν 33 μέλη

ΝΑΙ: 28

ΟΧΙ: 1

Λευκά: 2

Άκυρα: 2

Λοιπές Π.Ε.

Π.Ε. Τήνου: ψήφισαν 6 μέλη

ΝΑΙ: 6

Π.Ε. Κέας-Κύθνου: ψήφισαν 4 μέλη

ΝΑΙ: 4

Π.Ε. Μήλου: Ψήφισαν 8 μέλη

ΝΑΙ: 8

Π.Ε. Πάρου: Ψήφισαν 7 μέλη

ΝΑΙ: 7

Π.Ε. Νάξου: ψήφισαν 26 μέλη

ΝΑΙ: 25

ΟΧΙ: 1

Π.Ε. Θήρας: ψήφισαν 16

ΝΑΙ: 16

Εγκρίνεται ο Οικονομικός Απολογισμός με ψήφους 94 ΝΑΙ, 2 ΟΧΙ, (Άκυρα 2, Λευκά 2)

Στη συνέχεια εκλέχθηκε η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή από τους:

 1. Αλουμανής Δημήτρης Αναπληρωματικά μέλη:
 2. Κυρίτση Κυριακή 1. Κατραμάδου Ευφημία
 3. Αγγελόπουλος Αργύρης
 4. Ζώη Μαρία

και στις Π.Ε. Κυκλάδων:

Π.Ε. Άνδρου

 1. Ρέρρα Αλεξάνδρα
 2. Κοραχάης Μιχάλης

 

Π.Ε. Κέας-Κύθνου

 1. Κανιάς Γιώργος
 2. Τσούρτη Αικατερίνη

Π.Ε. Τήνου

 1. Κουκοβίνης Κώστας
 2. Δενεκαρία Μαρία
 3. Αλεξοπούλου Αντωνία

Π.Ε. Πάρου

 1. Μετζιδάκης Χρήστος
 2. Βασιλαρά Ευαγγελία
 3. Ακάλεστος Παρασκευάς

 

Π.Ε. Νάξου

 1. Σκουμπρή Ελένη
 2. Τσελέντη Ευαγγελία
 3. Τσάκονα Ανδρομάχη

Π.Ε. Θήρας

 1. Γαλαίου Άννα
 2. Μιχαηλίδης Γιάννης
 3. Ψαρίδης Κώστας.

Π.Ε. Μήλου

 1. Τσιριγοτάκη Αργυρώ
 2. Βήχος Γιώργος
 3. Λουκάκης Παναγιώτης

 

Οι εκλογές για νέο Δ.Σ. και αντιπροσώπους για το συνέδριο της ΟΣΥΑΠΕ θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 22 Απριλίου 2016.

 

ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης                          τα  μέλη

Κώστας Γιολδάσης                                       Κυρίτση Κυριακή

 

Σπόντης Αλέξανδρος

 

 

 

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ στις 17-09-2013

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ στις 17-09-2013

Η βάρβαρη επίθεση της μνημονιακής συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, ενάντια σε κάθε εργασιακό ή κοινωνικό δικαίωμα και κατάκτηση, ενάντια στην παιδεία και στην υγεία συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό. Οι διαθεσιμότητες καθηγητών, υγειονομικών, δημοτικών υπαλλήλων και διοικητικών υπαλλήλων ΑΕΙ και ΤΕΙ αναδεικνύουν την επιδίωξη τους. Οι προθέσεις τους φαίνονται ξεκάθαρα από:

· την κίνηση του υπουργείου Παιδείας να θέσει εκτός εκπαίδευσης 2.500 μόνιμους εκπαιδευτικούς των Επαγγελματικών Λυκείων, αρχικά σε καθεστώς διαθεσιμότητας-κινητικότητας και στη συνέχεια απόλυσης, καταργώντας τις ειδικότητές τους, χαρίζοντας σημαντικό τμήμα της τεχνικής εκπαίδευσης σε ιδιώτες, την «μεταρρύθμιση» στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με τις αλλαγές στο εξεταστικό σύστημα πρόσβασης στη τριτοβάθμια εκπαίδευση.

· Την παραπέρα απαξίωση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης με την εξαγγελία 1.700 διαθεσιμοτήτων για διοικητικούς υπάλληλους των ΑΕΙ, ΤΕΙ γεγονός που θα κάνει αδύνατη την λειτουργία τους. Την κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας και των Σχολικών Φυλάκων.

· την εκκένωση–κατάργηση 8 νοσοκομείων σε Λεκανοπέδιο και Θεσσαλονίκη αρχικά, (με δεύτερο κύκλο τον Οκτώβριο στην περιφέρεια, ενώ θα ακολουθήσει και τρίτος και τέταρτος κύκλος), τη διαθεσιμότητα-ομηρία 1.835 ατόμων νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού των νοσοκομείων και του νέου χαρατσιού των 25 ευρώ για νοσηλεία στα νοσοκομεία. Στις υγειονομικές μονάδες των νησιών των Κυκλάδων με την συνεχιζόμενη υποχρηματοδότηση, η λειτουργία τους στηρίζεται μόνο και μόνο στις υπεράνθρωπες προσπάθειες των εργαζόμενων.

Οι καταργήσεις οργανικών δομών (διευθύνσεων, τμημάτων ή γραφείων) που θα προκύψουν μετά από την «αξιολόγηση» και την «αναδιάρθρωση» των υπηρεσιών θα οδηγήσουν αυτόματα σε διαθεσιμότητα τους εργαζόμενους σε αυτές. Καμία βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες δεν θα υπάρξει από αυτή, παρά μόνο θα συνεχιστεί η συρρίκνωση και η απαξίωση του δημόσιου τομέα, που προκύπτει από την υποστελέχωσή τους και την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Η κατάργηση των Δ.Ο.Υ. και στα περισσότερα νησιά των Κυκλάδων αναδεικνύει ανάγλυφα τα παραπάνω.

Η συνεχιζόμενη επίθεση στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, με τις μειώσεις μισθών, ελαστικές σχέσεις εργασίας, ελαστικά ωράρια, κατάργηση συλλογικών συμβάσεων, κτύπημα όλων των δικαιωμάτων που έχουν κατακτηθεί με αγώνες χρόνων.

Σε αυτή τη κατάσταση που διαμορφώνεται σαν μέτρο αντίστασης, έχουν ήδη κηρυχθεί πενθήμερες επαναλαμβανόμενες απεργίες από την ΟΛΜΕ, την ΕΜΔΥΔΑΣ, τους εργαζόμενες στα Ασφαλιστικά Ταμεία και Ο.Α.Ε.Δ. Ο αγώνας όλων των εργαζομένων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για την ανατροπή του μνημονίου και των αντεργατικών πολιτικών είναι ανάγκη να συνεχιστεί και να ενταθεί, για να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη πολιτική που θα υπηρετεί τα συμφέροντα των εργαζομένων, θα κατοχυρώνει τα εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα, θα βγάλει τη χώρα από τα αδιέξοδα που την οδηγούν οι σκληρές αντιλαϊκές μνημονιακές πολιτικές.

Στα πλαίσια αυτά παλεύουμε:

· Για μια πραγματική « Περιφερειακή Τοπική Αυτοδιοίκηση» με πόρους ικανούς να αντεπεξέλθει στο ρόλο της , μακριά από την επιχειρούμενη ουσιαστικά κατάργηση της με τους αντισυνταγματικούς νόμους που έχουν ψηφιστεί . Για μια αυτοδιοίκηση κοντά στον πολίτη και όχι στην Τρόικα και τις μνημονιακές επιταγές της που οδηγούν ιδιαίτερα τον νησιώτικο χώρο δεκαετίες πίσω.

· Για να στηρίξουμε τους συναδέλφους μας που αγωνίζονται να κρατήσουν όρθια την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαιου κόντρα στις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης για «αναδοργανώσεις» και «εξορθολογισμούς» που θύματα θα έχουν τους ίδιους και όλους τους συμπολίτες μας στην νησιωτική Περιφέρειά μας που θα στερηθούν ή θα πληρώσουν πολλαπλάσια τις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες.

· Για να μην κλείσουν σχολεία, πανεπιστήμια, νοσοκομεία. Δημόσια δωρεάν υγεία, παιδεία, κοινωνική ασφάλιση και δουλειά για όλους.

· Λέμε όχι στο ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, των λιμανιών, των αεροδρομίων και του φυσικού πλούτου της χώρας.

· Για την υπεράσπιση της νησιωτικότητας. Καμία συζήτηση για ξεπούλημαενοικίαση νησίδων.

· Καταγγέλλουμε την άθλια μεθόδευση ερημοποίησης των κατοικημένων μικρών νησιών.

· Δεν θ’ ανεχτούμε τη δημιουργία καμίας Ε.Ο.Ζ. για τις Κυκλάδες, είτε με τη στενή είτε με την ευρύτερη έννοια.

· Να μην περάσουν οι «αξιολογήσεις», οι συγχωνεύσεις οργανισμών, οι καταργήσεις φορέων, οι απολύσεις.

· Για την κατάργηση όλων των μνημονιακών, αντιεργατικών νόμων Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, δεν έχουμε άλλο τρόπο, παρά το δρόμο του αγώνα μαζί με όλους τους άλλους εργαζόμενους με στόχο να την ανατρέψουμε και αποφασίζουμε τα παρακάτω :

· Τη συμμετοχή μας στην ήδη αποφασισμένη 48ωρη Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. στις 18 και 19 Σεπτέμβρη 2013.

· Να εξουσιοδοτήσουμε το Δ.Σ. του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ. να κηρύξει οποιαδήποτε κινητοποίηση κρίνει σκόπιμο (απεργίες, στάσεις εργασίας, αποχές από Επιτροπές κ.λ.π.) και οποιοδήποτε άλλο μέσο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων.

· Τον συντονισμό με τα άλλα πρωτοβάθμια σωματεία του νησιού και του νομού, έτσι ώστε να ληφθούν από κοινού δράσεις αλλά και τον συντονισμό με άλλα πρωτοβάθμια σωματεία της χώρας ώστε να δημιουργηθεί ένα κοινό μέτωπο αγώνα.

· Να απευθύνουμε έκκληση στην Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. να συντονίσει τους πρωτοβάθμιους συλλόγους σε ένα κοινό αγωνιστικό πρόγραμμα, με σκοπό την ανατροπή αυτής της πολιτικής.

· Να καλέσουμε τις ηγεσίες της Γ.Σ.Ε.Ε. και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και τις υπόλοιπες Ομοσπονδίες του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα να προκηρύξουν άμεσα ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, με αρχή την 23-09-2013, μέχρι να πάρουν πίσω την πολιτική που εξαθλιώνει τους εργαζομένους και διαλύει τη χώρα

· Να απευθύνουμε κάλεσμα στην πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως έμπρακτη συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματά μας, αλλά και για να αναδείξει ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στον οικονομικό και διοικητικό αφανισμό, να κλείσει από την Δευτέρα 23-09-2013 επ’ αόριστον τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας. Να ζητήσει από την ΕΝ.ΠΕ να προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις.

ΔΙΝΟΥΜΕ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΜΟΥΡΣΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΟΛΔΑΣΗΣ

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ. (Συλλόγου Αιρετής Π.Ν.Α., ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12-11-2012

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ)

Α.Π. 50

Ερμούπολη 12-11-2012

ΠΡΟΣ: 1) Μέλη του Συλλόγου

2) Υπηρεσίες ΠΝΑ

3) ΟΣΥΑΠΕ

4) ΑΔΕΔΥ

5) Πρωτοβάθμια Σωματεία Αιρετών

Περιφερειών

ΚΟΙΝ 1) Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ.

Ιωάννη Μαχαιρίδη

2) Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων

κ. Γεώργιο Πουσσαίο

3) Εκπροσώπους Παρατάξεων ΠΣ

4) ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου

 

Θέμα: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ. (Συλλόγου Αιρετής Π.Ν.Α., ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) που πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 12-11-2012.  

Με την ψήφιση του Μνημονίου 3 στη Βουλή τίθεται σε εφαρμογή ένα πακέτο μέτρων, που αν εφαρμοστεί θα οδηγήσει σε εξόντωση του συνόλου των εργαζομένων της χώρας. Μεταξύ των άλλων προχωρά η πλήρης κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων και η ελαστικοποίηση των εργασιακών σχέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα με κατάργηση του 8ώρου, ενώ ξεκινά ένα πογκρόμ απολύσεων στον δημόσιο τομέα. Ταυτόχρονα κόβονται για άλλη μια φορά μισθοί και συντάξεις και προχωρά η εκποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου.

Στα πλαίσια αυτά μετά από συνελεύσεις που πραγματοποιήθηκαν σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων αποφασίζουμε:

Συνέχιση των κινητοποιήσεων (καταλήψεις) μέχρι την Πέμπτη 15-11-2012. Κατάθεση των αποφάσεων του Συλλόγου στο Περιφερειακό Συμβούλιο, τις οποίες ζητάμε να στηρίξει έμπρακτα.

 • Νέα Γενική Συνέλευση την Παρασκευή 16-11-2012 στις 12:00 στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας (πλατεία Τσιροπινά) και σε όλες τις Περιφερειακές. Ενότητες.
 • Επίσης  καλούμε την Διοίκηση να τηρήσει τις πρόσφατες και δημοσιευμένες και στον τύπο υποσχέσεις της και να μην συναινέσει σε καμία διαθεσιμότητα και να μην αποστείλει κανένα στοιχείο ή λίστα υπαλλήλων βάζοντας βόμβα στην ήδη προβληματική λειτουργία της.

Συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Ν. Αιγαίου για να κατατεθούν οι Αποφάσεις της Συνέλευσης.

Επίσης:

 • Καλούμε τις ηγεσίες της Γ.Σ.Ε.Ε. ,της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.  να προκηρύξουν άμεσα ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, μέχρι να πάρουν πίσω το νέο πακέτο μέτρο που εξαθλιώνει τους εργαζομένους και διαλύει τη χώρα.
 • Απευθύνουμε για ακόμη μια φορά κάλεσμα στην πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως έμπρακτη συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματά μας, αλλά και για να αναδείξει ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό, να κλείσει επʼ αόριστον τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, μέχρι να αποσυρθούν τα μέτρα . Επίσης να ζητήσει από την ΕΝ.ΠΕ να προχωρήσει  σε αντίστοιχες κινήσεις (πρόσφατα έκλεισαν Δήμοι σε όλη την Ελλάδα) ασκώντας επιτέλους ουσιαστική πίεση για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα που διαλύουν και την Αυτοδιοίκηση.
 • Καλούμε τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού των Π.Ε. Κυκλάδων σε ταυτόχρονο κλείσιμο των καταστημάτων τους και να ζητήσουν από την Κ.Ε.Δ.Ε. σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις.
 • Καλούμε σε συντονισμό όλων των πρωτοβάθμιων συλλόγων των αιρετών Περιφερειών καθώς και σε συντονισμό όλων των πρωτοβάθμιων σωματείων εντός νομού. Επίσης καλούμε τις τοπικές κοινωνίες να συμπαρασταθούν στο δίκαιο αγώνα μας, μιας και η εφαρμοζόμενη πολιτική των μνημονίων οδηγεί σε εξόντωση τους μικροεπιχειρηματίες και τους εργαζομένους τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, ενώ με την δρομολογούμενη υποβάθμιση της αυτοδιοίκησης μεταβιβάζονται τα βάρη σε όλη την κοινωνία.

Καλούμε τα μέλη μας να συσπειρωθούν γύρω από το Σύλλογο, για μαζική συμμετοχή και κλιμάκωση του αγώνα.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για το Δ.Σ.

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ. (08-11-2012)

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Π.Ε ΚΥΚΛΑΔΩΝ)

(www.synank.gr)

                                             Α.Π. 44

Ερμούπολη 08-11-2012

ΠΡΟΣ: 1) Μέλη του Συλλόγου

2) Υπηρεσίες ΠΝΑ

3) ΟΣΥΑΠΕ

4) ΑΔΕΔΥ

ΚΟΙΝ 1) Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Ιωάννη Μαχαιρίδη

2) Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων

κ. Γεώργιο Πουσσαίο

3) Εκπροσώπους Παρατάξεων ΠΣ

3) Βουλευτές της ΠΝΑ

4) ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου

 

 

Θέμα: Απόφαση Γενικής Συνέλευσης του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ. (08-11-2012).

Μετά από Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Σ.Υ.Ν.Α.Ν.Κ. (Συλλόγου Αιρετής ΠΝΑ, ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ) που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 08-11-2012 αποφασίστηκαν τα παρακάτω:

 • Πραγματοποίηση τρίωρης Στάσης Εργασίας την Πέμπτη 08-11-2012 από 12:00 έως τέλος του ωραρίου. (Με την τρίωρη στάση εργασίας ματαιώθηκε η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διαγωνισμός προμήθειας).
 • Καταλήψεις των κτηρίων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων την Παρασκευή 09-11-2012.
 • Νέα Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 12-11-2012 στο κεντρικό κτήριο της Περιφέρειας (πλατεία Τσιροπινά).

Επίσης :

 • Καλούμε τις ηγεσίες της Γ.Σ.Ε.Ε. ,της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. να προκηρύξουν άμεσα ΓΕΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, μέχρι να πάρουν πίσω το νέο πακέτο μέτρο που εξαθλιώνει τους εργαζομένους και διαλύει τη χώρα.
 • Απευθύνουμε για ακόμη μια φορά κάλεσμα στην πολιτική ηγεσία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ως έμπρακτη συμπαράσταση στα δίκαια αιτήματά μας, αλλά και για να αναδείξει ότι αν συνεχιστεί αυτή η πολιτική, η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό, να κλείσει από την Παρασκευή 08-11-2012 επʼ αόριστον τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, μέχρι να αποσυρθούν τα μέτρα . Επίσης να ζητήσει από την ΕΝ.ΠΕ να προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις (πρόσφατα έκλεισαν Δήμοι σε όλη την Ελλάδα) ασκώντας επιτέλους ουσιαστική πίεση για να μην περάσουν αυτά τα μέτρα που διαλύουν και την Αυτοδιοίκηση.
 • Καλούμε τους Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού των Π.Ε. Κυκλάδων σε ταυτόχρονο κλείσιμο των καταστημάτων τους και να ζητήσουν από την Κ.Ε.Δ.Ε. σε αντίστοιχες κινητοποιήσεις.
 • Ζητάμε από του Βουλευτές της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, να συνειδητοποιήσουν την ατομική τους ευθύνη και να μην προβούν σε ολοκλήρωση της καταστροφής, έστω και την ύστατη στιγμή, με άρση της εμπιστοσύνης τους προς την Κυβέρνηση και τη μη ψήφιση του Προϋπολογισμού του 2013, ο οποίος είναι και η ταφόπλακα της χώρας.

Καλούμε τα μέλη μας να συσπειρωθούν γύρω από το Σύλλογο, για μαζική συμμετοχή και κλιμάκωση του αγώνα.

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ

ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Για το Δ.Σ.