Ο Σύλλογός μας είμαστε εμείς, όλοι και ο καθένας από εμάς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενεργή συμμετοχή και δραστηριοποίησή μας.

Συνάδελφοι,

Ο Σύλλογος υπαλλήλων Π.Ε. Κυκλάδων είναι ένας φορέας, ένας ζωντανός οργανισμός στον οποίο πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά όλοι. Υπάρχουν πολλά και ανοικτά ζητήματα που μας αφορούν και που οφείλουμε,  με δυνατή και ξεκάθαρη τοποθέτηση και διεκδίκηση, να επιλύσουμε προς όφελός μας, χωρίς κομματικές και προσωπικές αγκυλώσεις.

 Ο Σύλλογός  μας είμαστε εμείς, όλοι και ο καθένας από εμάς, γεγονός που καθιστά αναγκαία την ενεργή συμμετοχή και δραστηριοποίησή μας.

Ο συντονισμός, η σφυρηλάτηση και η διασφάλιση της δράσης  για την προστασία, τη μελέτη και την προαγωγή των εργασιακών οικονομικών, ασφαλιστικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών και γενικότερων συμφερόντων μας επιτυγχάνεται μόνο μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας των ίδιων των εργαζομένων.

Όλοι μαζί συνάδελφοι, με τις πρωτοβουλίες μας, τη συμμετοχή και την στήριξή μας, οφείλουμε  να θωρακίσουμε το Σύλλογό μας  προκειμένου να  διαθέσει ακόμη μεγαλύτερο παρεμβατικό ρόλο και να αναλάβει στο υψηλότερο επίπεδο συνδικαλιστικές, πολιτικές, επιστημονικές και νομικές πρωτοβουλίες που  θα προωθούν τα  αιτήματά μας.

 Είναι αυτονόητο ότι σε μία ευνομούμενη κοινωνία οι απόψεις  μπορούν να διαφέρουν, οι γνώμες να διίστανται , οι προσεγγίσεις να ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία. Εξάλλου, η διαφωνία αποτελεί συστατικό χαρακτηριστικό της Δημοκρατίας.

Για το Σύλλογο κάθε συνάδελφος έχει «φωνή» και αξία.

Κάνε λοιπόν το «βήμα», δώσε δύναμη στη δική σου δύναμη, ισχυροποίησε ένα πολύτιμο εργαλείο για την οργάνωση του συλλογικού αγώνα όλων των εργαζομένων της Π.Ε.  Κυκλάδων.

Προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων Τρίτη 15 Μαΐου 2018.

 

Αιτήσεις υποψηφιοτήτων:

1. Αίτηση υποψηφιότητας για ΔΣ.-Ομοσπονδία.

2. Αίτηση υποψηφιότητας για ΔΣ.

3. Αίτηση υποψηφιότητας για Ελεγκτική Επιτροπή.

4. Αίτηση υποψηφιότητας για Ομοσπονδία.

Θέσεις του Συλλόγου για την Διαβούλευση σχετικά με το Νομοσχέδιο Εξετάσεων Υποψηφίων Οδηγών

Αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά ο νομοθέτης άφησε εκτός πλαισίου το άρθρο 101 του Συντάγματος περί νησιωτικότητας και έφτιαξε ένα προσχέδιο νόμου καθαρά Αθηνοκεντρικό ανέφικτο όχι μόνο για την Περ. Νοτίου Αιγαίου και τις Κυκλάδες αλλά και για άλλες νησιωτικές, και όχι μόνο, περιοχές. Πολλά από όσα οραματίζεται ο νομοθέτης όχι μόνο δεν οδηγούν σε απλοποίηση του συστήματος των εξετάσεων αλλά περιπλέκουν περισσότερο τα πράγματα, δημιουργούν αξεπέραστες αντικειμενικές δυσκολίες, μαύρα σημεία και μεγάλο κίνδυνο για τους συναδέλφους εξεταστές, ενώ εκλείπουν παντελώς τα κίνητρα ώστε κάποιος να ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ σε αυτό. Αντιθέτως τα αντικίνητρα και οι τιμωρίες πλεονάζουν.

Παρακάτω γίνεται ανάλυση κατά άρθρο στις αντικειμενικές δυσκολίες που υπάρχουν:

ΑΡΘΡΟ 3 ΕΞΕΤΑΣΤΕΣ 

Παρ.1.

Οι δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης, διενεργούνται από εξεταστές, οι οποίοι είναι κάτοχοι των αντίστοιχων αδειών οδήγησης, ανήκουν οργανικά και υπηρετούν στις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας. Σε περίπτωση έλλειψης εξεταστών κάποιας κατηγορίας άδειας οδήγησης, δεν διενεργούνται εξετάσεις για την κατηγορία αυτή στην συγκεκριμένη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Σας ενημερώνουμε ότι στην Δ/νση Μεταφορών Κυκλάδων υπηρετούν 14 εξεταστές υποψηφίων οδηγών εκ των οποίων (5) κατέχουν την κατηγορία Γ και μόλις (3) την κατηγορία Δ. Οι ανάγκες έκδοσης επαγγελματικών αδειών οδήγησης κατηγοριών Δ είναι αρκετά αυξημένες για τα νησιά Μύκονο και Σαντορίνη όπου υπάρχει αύξηση τουριστικών δραστηριοτήτων με ξενοδοχειακές μεταφορές αλλά και τουριστικές εκδρομές. Επομένως είναι δεδομένο ότι αυτός ο αριθμός των υπαρχόντων εξεταστών δεν επαρκεί για τις συνολικές ανάγκες των Κυκλάδων.

Βεβαίως στο άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις  παρ.3 αναφέρει ότι Οι υφιστάμενοι εξεταστές που διενεργούσαν εξετάσεις βάσει της παρ. 5 του Παραρτήματος IV (ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΠΟΥ ΔΙΕΞΑΓΟΥΝ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) του π.δ.51/2012 (Α΄101), εφόσον επιθυμούν την συνέχιση διενέργειας εξετάσεων σε όλες τις κατηγορίες, υποχρεούνται στην απόκτηση των αντίστοιχων αδειών οδήγησης εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) έτους.

Απλά να αναφέρουμε ότι για την απόκτηση των κατηγοριών Γ,Δ,Ε, ΜΟΝΟ ΤΑ ΠΑΡΑΒΟΛΑ που απαιτούνται από τη νομοθεσία στοιχίζουν 525€ χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το κόστος των σχολών οδήγησης και υπό την προϋπόθεση ότι θα απαιτηθεί μια θεωρητική εξέταση. Για ποιο λόγο λοιπόν οι συνάδελφοι να μπουν σε έξοδα που ξεπερνούν τα 1000€ από τη στιγμή που δεν υπάρχουν επιπλέον οικονομικά κίνητρα αλλά μόνο αντικίνητρα και πρόστιμα όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 8.

Παρ.2

…Οι τακτικοί εξεταστές ασκούν αποκλειστικό έργο στο αντικείμενο, ενώ οι αναπληρωματικοί με παράλληλα καθήκοντα και μόνο όταν αυτό απαιτηθεί για λόγους ανωτέρας βίας.

επίσης στη παρ.3 αναφέρεται Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου αριθμού εξεταστών από τους αιτούντες, ο Περιφερειάρχης, με όμοια απόφασή του, επιλέγει εξεταστές από τους λοιπούς υπαλλήλους για το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.

Οι εξεταστές, οι οποίοι υπηρετούν στις Διευθύνσεις ή και στα Τμήματα Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, στα οποία διαπιστώνεται ότι ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών ή οδηγών δεν επαρκεί για την πλήρη απασχόληση αυτών στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, απασχολούνται και σε άλλο αντικείμενο διάφορο της χορήγησης των αδειών οδήγησης.

Έχοντας υπόψη τον ορισμό των εξεταστών όπως δίνεται στο άρθρο 2, όπου ασκούν, με κύριο και αποκλειστικό έργο, τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, η οποία εκτελείται αποκλειστικά εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εντός του χρόνου που καλύπτεται από την προβλεπόμενη από τη νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση, με δεδομένη την υποστελέχωση της πλειονότητας των Δ/νσεων η άντληση προσωπικού για την αποκλειστική διενέργεια εξετάσεων, ουσιαστικά αποδυναμώνει τις υπηρεσίες μεταφορών μειώνοντας έτσι τη ποιότητα, την ποσότητα αλλά και τους χρόνους διεκπεραίωσης των υποθέσεων.

Επίσης ένα εύλογο ερώτημα είναι, υπό πιο υπηρεσιακό καθεστώς;

Για παράδειγμα Προϊστάμενος τμήματος που είναι και εξεταστής σήμερα και θέλει να συμμετέχει στο έργο των εξετάσεων θα συνεχίσει να παίρνει το επίδομα θέσης; την περίοδο που θα είναι αναπληρωματικός θα απασχολείται ως υπάλληλος;

Οι τακτικοί εξεταστές που το έργο των εξετάσεων δεν επαρκεί για την πλήρη απασχόλησή, τους προφανώς μη έχοντας αρμοδιότητα ως υπάλληλοι άλλων τμημάτων, θα ασκούν καθήκοντα αρχείου;

Στην ίδια παράγραφο αναφέρεται ότι: Πριν την εξέταση κάθε σταδίου πραγματοποιείται ηλεκτρονική κλήρωση, από την οποία προκύπτει ο εξεταστής για κάθε υποψήφιο οδηγό ή οδηγό.

Σε αυτό το σημείο γίνεται πλήρως αντιληπτό ότι η μέριμνα της νησιωτικότητας έχει εκλείψει παντελώς. Δεν νομίζω να μπορεί να διανοηθεί κάποιος ότι λίγο πριν την εξέταση θα δοθεί εντολή σε υπάλληλο από τη ν.Σύρο να μεταβεί στη ν.Θήρα ή Μήλο ακόμη και Τήνο και να γίνει αυτό εφικτό. Δε νομίζω να μην αντιλαμβάνεται κανείς ότι τα πλοία δεν είναι λεωφορεία να περνούν κάθε τέταρτο αλλά έχουν συγκεκριμένα δρομολόγια συνήθως μια φορά την ημέρα.

Η πρόταση μας  είναι να γίνεται η κλήρωση ηλεκτρονικά για την επιλογή εξεταστών για κάθε νησί που ζητά εξετάσεις όταν συμπληρωθεί από τη Δ/νση – Τμήμα Μεταφορών ένας ικανός αριθμός εξεταζομένων, τουλάχιστον τρεις (3) μέρες πριν την ημέρα διενέργειας των εξετάσεων και να υπάρχει περιθώριο δύο (2) ημερών για τη μετάβαση και αυτό γιατί:

 1. Οι υπάλληλοι έχουν οικογένειες και υποχρεώσεις και πρέπει να γνωρίζουν μέρες πριν την μετακίνηση τους στα νησιά, ώστε να τις διευθετήσουν αφού θα λείπουν μέρες.
 2. Δεν υπάρχουν πάντα απευθείας δρομολόγια πλοίων προς όλα τα νησιά και όλες τις ημέρες. Επομένως είτε θα πρέπει να περιμένουν μέρες για να εκτελεστεί απευθείας δρομολόγιο είτε θα πρέπει να αναζητηθεί μέσω ανταπόκρισης πλοίων. Για παράδειγμα η μετακίνηση από τη ν.Σύρο προς την ν.Θήρα δεν είναι δυνατή σε καθημερινή βάση διότι απευθείας δρομολόγια είναι συγκεκριμένα μέσα στην εβδομάδα και κάποιες φορές θα πρέπει να γίνει με ενδιάμεσο σταθμό την ν.Πάρο ή ν.Νάξο. Τη χειμερινή περίοδο τα δρομολόγια λιγοστεύουν και η μετακίνηση καθίσταται δυνατή μόνο συγκεκριμένες ημέρες.

Παρ.4

…. Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών επιτήρησης της θεωρητικής εξέτασης δεν συμμετέχουν ως εξεταστές στο έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς.

Λόγω της υποστελέχωσης της Περ.Νοτ.Αιγαίου κυρίως όσον αφορά τις Κυκλάδες η συγκεκριμένη απαγόρευση δημιουργεί προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των θεωρητικών εξετάσεων όπως πχ. Στο Τμήμα Μεταφορών Μήλου όπου εξυπηρετούνται τα νησιά Μήλος, Κίμωλος, Σίφνος υπηρετούν τρείς υπάλληλοι εκ των οποίων οι δύο εξεταστές. Στη Δ/νση Μεταφορών Κυκλάδων στη Σύρο όπου εξυπηρετούνται Σύρος, Μύκονος, Σέριφος, Κέα υπηρετούν 13 υπάλληλοι εκ των οποίων τρείς ΔΕΝ είναι εξεταστές. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη απαγόρευση θα δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης καθώς δεν πλεονάζει προσωπικό σε ενδεχόμενη άδεια, ασθένεια υπαλλήλου.

ΑΡΘΡΟ 4

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ .

Παρ.2

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς διενεργείται σε δύο στάδια τα οποία διεξάγονται σε διαφορετικές ημέρες. Στο πρώτο στάδιο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς εξετάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες οδήγησης (ΠΟΡΕΙΑ) του υποψηφίου οδηγού ή οδηγού και εφόσον ολοκληρώσει με επιτυχία το στάδιο αυτό εξετάζεται στο δεύτερο στάδιο, εφόσον απαιτείται, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαιτούμενες ειδικές δοκιμασίες.

Ο γενικός σχεδιασμός της διαδικασίας προσόντων & συμπεριφοράς αγνοώντας την νησιωτικότητα καθίσταται ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ στα νησιά μας για τους εξής λόγους:

 1. Κάθε μετακίνηση υπαλλήλου μακριά από την έδρα του θεωρείται εκτός έδρας μετακίνηση και ως εκ τούτου εμπίπτει στο περιορισμό των 60 ήμερων του άρθρου 3, παρ.1 του 4336/2015. Γίνεται κατανοητό ότι υπό αυτό το πλαίσιο δεν επαρκούν οι μέρες των εκτός έδρας μετακινήσεων καθώς σε αυτές λογίζονται και οι μέρες μετάβασης και επιστροφής που έχουν εξεταστικό έργο βάσει των ορισμών του άρθρου 1, παρ.10 του 4336/2015.
 2. Αυξάνει δραματικά τα έξοδα μετακίνησης των υπαλλήλων τα οποία ΔΕΝ προκαταβάλλονται από το Φορέα και καλύπτονται από ιδία έσοδα. Για παράδειγμα αν απαιτείται τετραήμερη μετάβαση σε ένα νησί με συνολικό κόστος εισιτηρίων και διαμονής 400€ αυτά καλύπτονται αρχικά από τους υπαλλήλους και καταβάλλονται από την υπηρεσία μετά από 2 έως και 5 μήνες!
 3. Υπό την προϋπόθεση της αποκλειστικής απασχόλησης στην εξεταστική διαδικασία, η πιθανότητα οι εξεταστές των Κυκλάδων να βρίσκονται κάθε εβδομάδα σε κάποιο νησί είναι παραπάνω από βέβαιη αν υπολογίσουμε ότι για κάθε μήνα νησιά όπως η Σύρος, Μύκονος, Νάξος, Σαντορίνη ζητούν εξετάσεις 2 φορές και μάλιστα αρκετές φορές χρειάζονται δυο επιτροπές ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες. Επομένως είναι αδύνατο να καλυφθούν τα έξοδα τριών και τεσσάρων εβδομάδων εκτός έδρας  που μπορεί να ξεπεράσουν τα 1200€ τους καλοκαιρινούς μήνες.
 4. Καθίσταται αδύνατο ακόμη και αν υπήρχε η διάθεση αλλά και η δυνατότητα της οικονομικής κάλυψης των εξόδων από τους εξεταστές να απουσιάζουν από τις οικογένειες του τρείς ή ακόμη και τέσσερις εβδομάδες.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν ισχυρά αντικίνητρα για τη συμμετοχή μας στη διαδικασία των προσόντων και συμπεριφοράς όπως ορίζεται και περιγράφεται στο παρόν σχέδιο νόμου. Θεωρούμε επιτακτική ανάγκη τον επαναπροσδιορισμό της διαδικασίας υπό το πρίσμα των νησιωτικών αναγκών και ιδιαιτεροτήτων.

Παρ.7

Κατά τη διενέργεια δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς όλων των κατηγοριών αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών και οδηγών δεν επιτρέπεται να παρίσταται εντός του οχήματος ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών.

Επίσης σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ.2 υποπαράγραφος (αβ)

Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς πραγματοποιείται με την παρουσία εκπαιδευτή και εξεταστή εντός του εκπαιδευτικού οχήματος κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου και με τον υποψήφιο οδηγό μόνο του εντός του εκπαιδευτικού οχήματος κατά τη διενέργεια του δευτέρου σταδίου χωρίς την παρουσία εκπαιδευτή ή εξεταστή. Ο εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών, ο οποίος παρίσταται στο εκπαιδευτικό όχημα κατά τη διενέργεια του πρώτου σταδίου εξέτασης υποψηφίου οδηγού και οδηγού, δεν επιτρέπεται να ανήκει στη σχολή οδήγησης που παρείχε στον υποψήφιο οδηγό μαθήματα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

Τα παραπάνω άρθρα αποτελούν εμπόδια στην ομαλή λειτουργία της διαδικασίας, δυναμιτίζουν την εξέταση αυξάνοντας την καχυποψία εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, απέναντι σε εξεταστές και ανταγωνιστές εκπαιδευτές που παρίστανται στην εξέταση.

Επίσης υπάρχουν και πραγματικά προβλήματα κυρίως στις νησιωτικές αλλά και σε επαρχιακές περιοχές με μικρό αριθμό κατοίκων, που συνεπάγεται και μικρό αριθμό σχολών οδήγησης.

Για παράδειγμα στη ν.Μήλο υπάρχει ΜΙΑ μόνο σχολή οδηγών. Σε αυτή την περίπτωση σταματούν οι εξετάσεις στο νησί και ο εκπαιδευτής με τους εξεταζόμενους πρέπει να μεταβεί στο πλησιέστερο νησί που υπάρχουν σχολές οδήγησης ή θα υποχρεωθεί να μεταβεί κάποιος άλλος εκπαιδευτής από κοντινό νησί;

Σε νησιά όπως η Μύκονος όπου υπάρχουν δύο εκπαιδευτές αν ο ένας εξ αυτών δεν έχει μαθητές προς εξέταση, υποχρεούται να παρίσταται στην εξέταση αντί να δουλεύει με τους δικούς του υποψηφίους;

Παρ.8 υποπαράγραφος α,β.

α) Κάθε εκπαιδευτικό όχημα που συμμετέχει στις εξετάσεις πρέπει απαραίτητα να διαθέτει διαδικτυακή σύνδεση με οιονδήποτε αποδεκτό και αποτελεσματικό τρόπο, ώστε να επιτυγχάνεται αδιάλειπτη σύνδεση αυτού με το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ως αυτό προσδιορίζεται από τον παρόντα νόμο.

β) Εντός του οχήματος πρέπει να τοποθετείται κάμερα με μικρόφωνο, που να εικονίζει ευδιάκριτα ολόκληρη την καμπίνα του οχήματος ή τις θέσεις ανάβασης των μοτοσικλετών και να είναι διασυνδεδεμένη αδιάλειπτα με το Κέντρο Ελέγχου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια της εξέτασης.

Θα πρέπει να τονισθεί πως στα νησιά των Κυκλάδων και ιδιαίτερα μακριά από το κέντρο ή την πρωτεύουσα του νησιού δεν υπάρχει επαρκής κάλυψη δικτύου που να υποστηρίζει την απρόσκοπτη αναμετάδοση οπτικοακουστικού υλικού. Επίσης τις ημέρες που επικρατούν δυσμενείς καιρικές συνθήκες με έντονη συννεφιά και βροχόπτωση οι εξετάσεις θα πρέπει να αναβάλλονται λόγω κακής ποιότητας σήματος.

Βασικό ερώτημα που τίθεται είναι αν χαθεί η σύνδεση με το κέντρο ελέγχου πώς ειδοποιείται ο εξεταστής ώστε να διακόψει την εξέταση; Αν η διακοπή γίνει κατά την διάρκεια της πορείας αυτή διακόπτεται και ξαναγίνεται από την αρχή ή επαναπρογραμματίζεται η εξέταση;

 ΑΡΘΡΟ 5

ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΞΕΤΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ   

Παρ.1&2

 1. Η θεωρητική εξέταση και η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων, μεταδίδεται σε πραγματικό χρόνο και καταγράφεται με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων. Το καταγεγραμμένο υλικό της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς προστατεύεται αυστηρά από οποιαδήποτε παρέμβαση και με ευθύνη του εκπαιδευτή υποψηφίου οδηγών και της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας μεταφορτώνεται αμελλητί, σε διαδικτυακή εφαρμογή την ίδια ημέρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 7. Το καταγεγραμμένο υλικό αποτελεί συνοδευτικό υλικό της συγκεκριμένης δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς που καταγράφηκε για ενδεχόμενη αξιολόγηση σύμφωνα με την παράγραφο 5 του παρόντος άρθρου.
 2. Το καταγεγραμμένο υλικό περιέχει οπτικοακουστικό υλικό:

α) από το χώρο διενέργειας των θεωρητικών εξετάσεων, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.

β) από το εσωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζονται όλοι οι συμμετέχοντες στη διαδικασία.

γ) από το εξωτερικό του εκπαιδευτικού οχήματος, όπου απεικονίζεται το οδικό δίκτυο που κινείται το εκπαιδευτικό όχημα.

 1. Από τα παραπάνω ΔΕΝ προκύπτει ο αδιάψευστος έλεγχος ή η εξακρίβωση της πραγματικότητας των αμφισβητούμενων περιστατικών όπως για παράδειγμα η μη τήρηση σωστών δεικτών κατεύθυνσης ή τήρηση των ορίων ταχύτητας αφού η εσωτερική κάμερα όπως αναφέρεται (β) απεικονίζει τους συμμετέχοντες χωρίς να δείχνει το ταμπλό.
 2. Δεν υπάρχουν πουθενά στις Κυκλάδες ειδικά διαμορφωμένοι χώροι που να διενεργούνται οι δοκιμασίες του παρκαρίσματος και της οπισθογωνίας για τις κατηγορίες Β,Γ,Δ. Οι δοκιμασίες αυτές γίνονται συνήθως σε δημόσιους δρόμους χαμηλής όχλησης. Πως λοιπόν θα διαπιστωθεί αν το παρκάρισμα ή η οπισθογωνία έγινε στην σωστή απόσταση από το κράσπεδο;
 3. Από που προκύπτει ότι ο υποψήφιος απάντησε σωστά στις ερωτήσεις περιμετρικού ελέγχου και έδειξε τα σωστά τα μηχανικά μέρη όταν το καπό είναι ανοικτό; Θα υπάρχει μόνο ακουστικό υλικό και αυτό θα είναι αρκετό για να αποδείξει ο εξεταστής την απόφαση του σε μια καταγγελία του άρθρου 7;

Αυτά είναι μερικά μόνο παραδείγματα για να δείξουν ότι μια τέτοια διαδικασία ΔΕΝ μπορεί να καλυφθεί με δύο μόνο κάμερες μια εσωτερική και μια εξωτερική, υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται περιμετρική κάλυψη του οχήματος προκειμένου να αποτυπώσουν την πραγματικότητα αλλά και την αντίληψη του εκπαιδευόμενου.

Παρ.6

…Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τον εξεταστή μη ενεργοποίηση της καταγραφής υλικού με τη χρήση οπτικοακουστικών μέσων σε οποιαδήποτε στάδιο της θεωρητικής εξέτασης ή της εξέτασης δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, η εξέταση των υποψηφίων οδηγών και οδηγών δεν άρχεται μέχρι την ενεργοποίησή τους.

Για την εξέταση δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς η ερώτηση τέθηκε παραπάνω.

Για τη θεωρητική εξέταση θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν διαπιστωθεί στη μέση της εξέτασης ότι η σύνδεση έχει διακοπεί ή δεν άρχισε καθόλου, τότε η εξέταση πρέπει να ακυρωθεί και να επαναπρογραμματιστεί; Αυτό θα σημαίνει ότι η συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει να μεταφερθεί στο τέλος βάσει αύξοντος αριθμού και να υπολογισθεί μια τουλάχιστον 5λεπτη καθυστέρηση για την επόμενη ομάδα με ότι αυτό συνεπάγεται για μαθητές και εργαζόμενους μέχρι να ακυρωθούν όλα τα ερωτηματολόγια που είναι ανοικτά και να γίνει ο επαναπρογραμματισμός της ομάδας. Για παράδειγμα εργαζόμενος που βρίσκεται στη πρώτη ομάδα και έχει πάρει δίωρη  άδεια στη περίπτωση αυτή αν υποθέσουμε ότι υπάρχουν 6 ομάδες για θεωρητική εξέταση τότε θα βρεθεί στην 7η με τεράστια καθυστέρηση.

ΑΡΘΡΟ 6

ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ   

Παρ.1

Οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών όπου υπάρχουν, οι οποίοι βρίσκονται σε οικεία ή όμορη Περιφερειακή Ενότητα..

Οι ειδικές δοκιμασίες προσόντων και συμπεριφοράς σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή πίστες, πραγματοποιούνται από τον υποψήφιο χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή και του εξεταστή εντός ή επί του εκπαιδευτικού οχήματος. Οι παραπάνω ειδικές δοκιμασίες δύνανται να διενεργούνται με τη χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης καταγραφής των δεδομένων της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς και αυτόματης εξαγωγής του αποτελέσματος.

Πρέπει να σας ενημερώσουμε ότι στις Κυκλάδες όπως αναφέραμε και παραπάνω δεν υπάρχουν ειδικά διαμορφωμένοι χώροι ή πίστες τόσο για τα αυτοκίνητα όσο και για τις δοκιμασίες των μοτοποδηλάτων-μηχανών. Σας παραθέτω τους χώρους εξέτασης ανά νησί προκειμένου να βγάλετε τα συμπεράσματα σας αν στους χώρους αυτούς μπορούν να τοποθετηθούν συστήματα καταγραφής.

 • Σύρος: στο χώρο στάθμευσης του αεροδρομίου με την ανοχή του αερολιμενάρχη επειδή υπάρχουν προς το παρόν μια ή δύο πτήσεις ανά ημέρα.
 • Άνδρος: σε δρόμο που οδηγεί σε αδιέξοδο δίπλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου όπου υπάρχει κίνηση μόνο σε ώρες αγώνα ή προπόνησης.
 • Τήνος: σε δημόσιο χώρο στάθμευσης απέναντι από τη Πυροσβεστική Υπηρεσία όπου εξεταστές και εκπαιδευτές κάνουν τους τροχονόμους στην είσοδο και την έξοδο του παρκινγκ.
 • Μύκονος: στο δημόσιο χώρο στάθμευσης έξω από σχολείο όπου οι εξετάσεις είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν μόνο μετά τις 16:00 όπου τελειώνει το ολοήμερο σχολείο, αλλά και πάλι υπάρχει κίνηση καθώς στο σχολείο υπάρχει χώρος εκμάθησης χορών για μικρά παιδιά. Το χειμώνα γίνεται αντιληπτό ότι δεν υπάρχει αρκετός χρόνος αφού σκοτεινιάζει γρήγορα.
 • Πάρος: σε περιφραγμένο χώρο αποκλειστικά για διενέργεια των δοκιμασιών των μοτοποδηλάτων-μηχανών με πίσσα αμφιβόλου ποιότητας όπου υπάρχει επικίνδυνο ψηλό χαλίκι.
 • Νάξος: σε ιδιωτικό χώρο πίστας καρτ, όπου τους καλοκαιρινούς μήνες περιμένουν οι εξεταζόμενοι να τελειώσουν οι τουρίστες τους αγώνες τους και μετά να ξεκινήσουν οι εξετάσεις.
 • Σαντορίνη: σε δημόσιο χώρο στάθμευσης στη παραλία του μονόλιθου όπου από το Μάιο και μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου οι εξετάσεις των μοτοποδηλάτων μηχανών γίνεται αποκλειστικά μεταξύ 07.00 έως 08.30 το πρωί λόγω κίνησης και στάθμευσης αυτοκινήτων στο διαγραμμισμένο χώρο των εξετάσεων για όλη την υπόλοιπη ημέρα.
 • Μήλος: στο δημόσιο δρόμο της Ζεφυρίας με χαμηλή όχληση αλλά υπαρκτή όπου και πάλι εξεταστές και εκπαιδευτής κάνουν τον τροχονόμο στα διερχόμενα οχήματα.

Από τα παραπάνω φαίνεται ότι στα νησιά στα οποία διενεργούνται εξετάσεις υποψηφίων οδηγών είναι άκρως τουριστικά και αυτό καθιστά εξαιρετικά δύσκολο έως απίθανο να βρεθούν χώροι από το Δήμο και να παραχωρηθούν για αποκλειστική χρήση δοκιμασίας προσόντων υποψηφίων οδηγών.

Επιπλέον, ακόμη και αν βρεθούν χώροι, λόγω της φύσης των δοκιμασιών που απαιτούνται ιδιαίτερα για της μοτοσυκλέτες, θα πρέπει να γίνει σωστή πρόβλεψη τοποθέτησης παραπάνω από μιας κάμερας ώστε να καλυφθούν νεκρά σημεία και ασάφειες όπως πχ. το πάτημα της γραμμής που βρίσκεται αντίθετα της κάμερας ή το σήκωμα του ποδιού υποψηφίου στη διαδικασία των ελιγμών αντίθετα από τη γωνία λήψης της κάμερας κτλ.

 ΑΡΘΡΟ 7

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Παρ.2

Αναπτύσσεται στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ολοκληρωμένο ηλεκτρονικό πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης εκπαίδευσης και εξέτασης, το αργότερο δώδεκα (12) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, στο οποίο -πέραν των υπολοίπων λειτουργιών- ο υποψήφιος οδηγός και οδηγός, ως εκπαιδευόμενος και εξεταζόμενος, δύναται να προβεί σε καταγγελία σχετικά με α) την εκπαίδευση και τους εκπαιδευτές, τις Σχολές Οδηγών, και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (Κ.Ε.Θ.Ε.Υ.Ο.), έως και δυο (2) εργάσιμες ημέρες από τη λήξη της εκπαίδευσης και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα της εξέτασης και β) την εξέταση, τους εκπαιδευτές και τους εξεταστές εντός προθεσμίας δυο (2) εργάσιμων ημερών μετά τη λήξη της εξέτασης, Οι καταγγελίες των υποψηφίων οδηγών και οδηγών του προηγούμενου εδαφίου γίνονται αποκλειστικά μέσω διαδικτύου και είναι προσβάσιμες μόνο από τις αρχές εποπτείας της παραγράφου 5 του άρθρου 5.

Το εν λόγω προσχέδιο είναι άκρως τιμωρητικό προς τους εξεταστές και αυτό θα φανεί και από το επόμενο άρθρο με τις κυρώσεις, όμως η αρχή γίνεται εδώ. Με δεδομένη την προκατάληψη που υπάρχει στην νοοτροπία των εξεταζόμενων όπου αν η δοκιμασία είναι επιτυχής τότε θεωρούν ότι «πέρασα» ενώ σε αντίθετη περίπτωση «με έκοψαν» και όχι «κόπηκα», γίνεται αντιληπτό ότι κάθε φορά που κάποιος δεν θα καταφέρνει να ολοκληρώσει την εξέταση, θα προβαίνει σε καταγγελία κατά εξεταστών και παριστάμενων δασκάλων.

Δυστυχώς ή ευτυχώς ΔΕΝ είναι ΟΛΟΙ οι εξεταστές μέρος του συστήματος που προσπαθείτε να πατάξετε και επομένως είναι αναγκαία η πρόβλεψη συγκεκριμένων προϋποθέσεων ή ακόμη και κυρώσεων σε άσκοπες καταγγελίες όπως για παράδειγμα ο αποκλεισμός του υποψηφίου για 30 ημέρες για κάθε αναίτια καταγγελία.

Παρ.3

Για τη λειτουργία του συστήματος εκπαίδευσης και εξέτασης υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθιερώνεται ηλεκτρονική καρτέλα υποψηφίου οδηγού ή οδηγού, εξεταστή, εκπαιδευτή, Σχολής Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, η οποία συγκεντρώνει όλα τα αναγκαία δεδομένα εκπαίδευσης και εξέτασης και δημιουργείται ενιαίο πληροφοριακό σύστημα…

Για την εν λόγω ηλεκτρονική κάρτα θα πρέπει να γίνει πρόβλεψη αντίστοιχα ηλεκτρονικής άντλησης στοιχείων από των εξεταστή όπως αυτών που σχετίζονται με την ταυτοπροσωπία αλλά και στοιχεία παρατηρήσεων που μπορούν να αφορούν ιατρικούς περιορισμούς ή βοηθήματα όπως γυαλιά ή ακουστικά αλλά και περιορισμούς στη κατηγορία όπως η αυτόματη οδήγηση.

Υποπαράγραφος (γ).

Υποσύστημα προγραμματισμού θεωρητικής εξέτασης και δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς στο οποίο καταχωρείται απευθείας από τις Σχολές Οδηγών ή και τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών η ημέρα και ο τόπος εξέτασης του υποψηφίου μέσω του ενιαίου πληροφοριακού συστήματος της παρ.1 του άρθρου 73 του ν.4413/2016 (Α΄148).

Αναφέρθηκε και τονίσθηκε παραπάνω ότι το εν λόγω σημείο είναι ανεφάρμοστο στις νησιωτικές περιοχές και καταθέσαμε συγκεκριμένη πρόταση για τη κλήρωση και το  προγραμματισμό των εξετάσεων. Βλέπε σχολιασμό για το άρθρο 3 παρ.2 με πρόταση.

Παρ.6

…. Αν, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.2472/1997 (Α΄50) και του Κανονισμού (EE)2016/679, διαπιστώνεται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, κατά τη διαδικασία διεξαγωγής της θεωρητικής εξέτασης, της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς των υποψηφίων οδηγών και οδηγών, της αποθήκευσης και τήρησης των αποτελεσμάτων των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων αυτών σε ηλεκτρονικά μέσα ή σε πληροφοριακό σύστημα της παρούσας παραγράφου, την τήρηση αυτών, τότε αποστέλλεται επικυρωμένο αντίγραφο έγγραφης γνωστοποίησης από τον υπεύθυνο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων της οικείας Περιφέρειας προς την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Θα πρέπει να εφιστήσουμε την προσοχή σας σε αυτό το ευαίσθητο θέμα και να τονίσουμε ότι δεν θα υπάρχουν μόνο νέοι οδηγοί με δυσλεξία ή άλλους ιατρικούς περιορισμούς αλλά και παλαιοί αφού υπενθυμίζουμε ότι και οι 74χρονοι και άνω (με αρκετούς ιατρικούς περιορισμούς), θα υποβάλλονται σε πρακτικές εξετάσεις με αποτέλεσμα την αύξηση των ειδικών περιπτώσεων.

ΑΡΘΡΟ 8

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Στο άρθρο αυτό ξεδιπλώνεται η τιμωρητική διάθεση προς τους υπαλλήλους εξεταστές  με την οποία ο νομοθέτης πλαισιώνει το παρόν σχέδιο νόμου. Για πρώτη φορά δημόσιοι υπάλληλοι καλούνται να συμμετέχουν σχεδόν υποχρεωτικά αφού με απόφαση Περιφερειάρχη μπορούν να υποχρεωθούν σε συμμετοχή τους σε μια διαδικασία η οποία δεν πλαισιώνεται από κανένα κίνητρο προς τους υπαλλήλους που συμμετέχουν ώστε να βελτιώνονται και να εξελίσσονται αλλά αντιθέτως ο κίνδυνος τιμωρίας και προστίμων που ελλοχεύει είναι μεγάλος.

Παρ.5

Οι παραβάσεις κατατάσσονται ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητάς τους στις εξής κατηγορίες: (α) πολύ σοβαρή παράβαση, (β) σοβαρή παράβαση και (γ) ελαφρά παράβαση. Η σοβαρότητα μίας παράβασης καθορίζεται με βάση τα εξής κριτήρια:

α. την πιθανότητα να αλλοιωθούν τα δεδομένα εξέτασης και κυρίως το αποτέλεσμα των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών ή οδηγών,

β. την πιθανότητα να δημιουργηθούν εμπόδια σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών,

γ. την παρέμβαση οποιασδήποτε μορφής στη διενέργεια των εξετάσεων ,

δ. τη δημιουργία εμποδίων στην άσκηση της εποπτείας και του ελέγχου,

ε. την παραποίηση των παραστατικών και εγγράφων που σχετίζονται με τις εξετάσεις, 

στ. τη συμμετοχή με οποιονδήποτε τρόπο σε παθητική ή ενεργητική δωροδοκία,

Το παρόν άρθρο ενώ καθορίζει τη σοβαρότητα της παράβασης με βάση την οποία επιβάλλονται οι ανάλογες κυρώσεις και τα πρόστιμα εντούτοις χαρακτηρίζεται από γενικευμένη ασάφεια.

Τί εννοείται με «την πιθανότητα να δημιουργηθούν εμπόδια σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας εξέτασης υποψηφίων οδηγών ή οδηγών»; Ποιες πράξεις ή περιπτώσεις χαρακτηρίζονται ως εμπόδια και αποδίδουν υπαιτιότητα σε εξεταστές και εκπαιδευτές; Απαιτούνται σαφή παραδείγματα στη δημιουργία εμποδίων προκειμένου να είναι ξεκάθαρη σε όλους η απόδοση ευθυνών και η αποσαφήνιση της κατάστασης.

Απουσιάζει γενικότερα η δυνατότητα της ένστασης και του δικαιώματος της  επαναξιολόγησης από μέρους των εξεταστών προκειμένου είτε να μην παυθούν είτε να αποφύγουν σημαντικά πρόστιμα για τα οποία θεωρούν ότι δεν έχουν την ευθύνη.

 ΑΡΘΡΟ 9

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Παρ.2

γ. Πέντε (5) μήνες μετά την ισχύ του παρόντος έως και την εφαρμογή της εποπτείας στο μεταβατικό στάδιο, το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, διενεργείται, ως εξής:

γα) Εφαρμόζεται η διενέργεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς σε δύο διακριτά στάδια κατά τα οριζόμενα στις παραγράφου 2 και 3 του Άρθρου 4. Οι ειδικές δοκιμασίες της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς διενεργούνται μέσα σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ή Πίστες Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών όπου υπάρχουν ή σε οδούς που επιλέγονται κατάλληλα από τις οικείες Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών ώστε να πληρούνται οι προϋποθέσεις διενέργειας των αναφερόμενων στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 ειδικών δοκιμασιών. Στις ανωτέρω οδούς επιβάλλονται περιορισμοί ή απαγόρευση κυκλοφορίας των υπολοίπων οχημάτων κατά τη διάρκεια διενέργειας των ειδικών δοκιμασιών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του ν.2696/1999 (Α΄57) όπως ισχύει (Κ.Ο.Κ.).

Χωρίς περιστροφές περί συναίσθησης της πραγματικότητας σας λέμε ότι στα νησιά των Κυκλάδων καθίσταται αδύνατος ο περιορισμός, πόσο μάλλον η απαγόρευση της κυκλοφορίας ιδιαίτερα του καλοκαιρινούς μήνες καθώς ο πληθυσμός των νησιών πολλαπλασιάζεται λόγω της τουριστικής αύξησης και η έλλειψη προσωπικού από την αστυνομία είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Αν συνυπολογίσουμε ότι νησιά όπως η Μύκονος και Σαντορίνη έχουν εξαιρετικά μεγάλη τουριστική περίοδο (πέραν των 6 μηνών), καταλαβαίνει κανείς τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν μαθητές, εκπαιδευτές και εξεταστές!

 

Γενικότερα 

Το παρόν νομοσχέδιο είναι μονοδιάστατο, τιμωρητικό, χωρίς κίνητρα για συμμετοχή των υπαλλήλων. Εισάγει την συστημική αμφιβολία, μέσα από αμφίβολης ποιότητας καταγεγραμμένο υλικό, με κίνδυνο καταγγελιών χωρίς περιορισμούς και προϋποθέσεις, θίγοντας την ατομική ακεραιότητα, την προσωπική ευθύνη και την επαγγελματική ικανότητα των υπαλλήλων.

Για ακόμη μια φορά η ηγεσία σχεδιάζει ένα νομοσχέδιο όπου η νησιωτικότητα και οι ιδιαιτερότητες της βρίσκονται έξω και μακριά από το κανονιστικό πλαίσιο που θεσπίζει.

Σας καλούμε να λάβετε υπόψη σας όλες τις παραπάνω παρατηρήσεις και να επαναπροσδιορίσετε μεθοδικά και συστηματικά βασικά διαδικαστικά διλήμματα για τα οποία οι όροι και οι προϋποθέσεις ως κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται σε ένα Αθηνοκεντρικό οργανωσιακό περιβάλλον και όχι σε ένα ολοκληρωτικά καθολικό πλαίσιο εφαρμογής.

 

Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 αρ. πρωτ. : 439

Ερμούπολη : 1-2-2018

Προς: Τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων.

Θέμα: Πρόσκληση σε συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018.

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δ.Σ. τη Δευτέρα 5 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 8.30 π.μ., στο κτίριο της Πλ. Λαϊκής Κυριαρχίας, (Γεν. Δνση Αναπτ. Προγρ.).

Η ημερήσια διάταξη έχει αναλυτικά ως εξήςΕνημέρωση για την παρέμβαση στη συνεδρίαση του Π.Σ. με τα θέματα του Συλλόγου και τη στάση της Π.Α. και επόμενες δράσεις-στάση μας.

 1. Προβλήματα σύμβασης καθαριότητας κτιρίων Π.Ν.Αι.
 2. Δικαστικές διεκδικήσεις 13ου-14ου μισθού και ενημέρωση για υποθέσεις που εκδικάστηκαν.
 3. Τροποποίηση καταστατικού.
 4. Άλλα θέματα – επικαιρότητας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ανακοίνωση συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις και στα αιτήματα των συναδέλφων στην ΠΕ Ζακύνθου.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

αρ. πρωτ. : 441
Ερμούπολη : 1-2-2018
ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών
Θέμα : Ανακοίνωση συμπαράστασης στις κινητοποιήσεις και στα αιτήματα
των συναδέλφων στην ΠΕ Ζακύνθου.

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων από την πρώτη στιγμή είχε αντιδράσει στις προβλέψεις του άρθρου 91 του ν. 4483/2017, που δίνει την δυνατότητα στους Περιφερειάρχες των νησιωτικών περιοχών να αναθέτουν σε υπαλλήλους αρμοδιότητες σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα από αυτή που είναι τοποθετημένοι. Απόφαση η οποία πάρθηκε δυστυχώς κάτω από την πίεση των Περιφερειαρχών.

Με το μέτρο αυτό, που αφορά μόνο τις νησιωτικές περιοχές και μετά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, συνεχίζεται η πολιτική της τιμωρίας όσων υπαλλήλων έχουν επιλέξει να παραμένουν εκεί. Πέρα από τα μεγάλα προβλήματα με την τραγική στελέχωση των Υπηρεσιών, την δυσκολία μετακινήσεων, το αυξημένο κόστος ζωής κ.λπ., κατήργησαν μετά από πέντε μήνες(!!!!), τα όποια κίνητρα είχαν δοθεί τον Ιούλιο του 2017 με το Νόμο 4483/ΦΕΚ/Α/107/31-7-2017, ύστερα από μεγάλη κινητοποίηση και του Συλλόγου μας.

Σήμερα η Περιφερειακή Αρχή Ιονίων Νήσων, κάνει εφαρμογή της κατάπτυστης διάταξης και αναθέτει σε Κοινωνική Λειτουργό της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου και τα καθήκοντα της αντίστοιχης υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς. Σε αντίθεση με το πάγιο αίτημα όλων των Συλλόγων και της Ομοσπονδίας μας, ότι τα κενά στη διοίκηση, δεν λύνονται με «παράλληλα καθήκοντα» και «αυθαίρετες μετακινήσεις», αλλά με τις προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Με την στάση της αυτή δίνει ουσιαστικά άλλοθι στην κυβέρνηση να μην λαμβάνει καθόλου υπόψη της την νησιωτικότητα, όπως είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα και να προβαίνει τελικά σε ενέργειες που είναι σε βάρος όλων των νησιωτών.
Συμπαραστεκόμαστε στους δίκαιους αγώνες και τις κινητοποιήσεις των συναδέλφων της ΠΕ Ζακύνθου, που πάρθηκαν από την χθεσινή Γενική Συνέλευση του Συλλόγου τους, καθώς αντιμετωπίζουμε κοινά προβλήματα.

Στηρίζουμε απόλυτα τα δίκαια αιτήματά τους και ζητάμε:

Την ανάκληση της απόφασης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων, ανάθεσης καθηκόντων σε άλλο νησί από αυτό που υπηρετεί η υπάλληλος.

 Την κατάργηση της ρύθμισης του άρθρου 91 του Ν. 4483/2017.

Την χορήγηση κινήτρων διαμονής στα νησιά. Επαναφορά των κινήτρων σίτισης-στέγασης σε όλους τους υπαλλήλους των νησιωτικών Περιφερειών.

Την επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά.

Από τους Περιφερειάρχες και την ΕΝΠΕ, να λάβουν επιτέλους συγκεκριμένες και ουσιαστικές δράσεις έτσι ώστε να σταματήσει η διάλυση των Περιφερειών και να απαιτήσουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να κατανοήσει επιτέλους τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών και να σταματήσει την πολιτική τιμωρίας, όσων παραμένουν να διαμένουν σε αυτές.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ανακοίνωση-Υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Π.Ν.Αι.

WWW.SYNANK.GR

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΕ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

(ΠΡΩΗΝ) ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΟΜΟΥ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

αρ. πρωτ. : 438

Ερμούπολη : 11-01-2018

 

ΠΡΟΣ : Υπουργό ΥΠΕΣ κ. Π. ΣκουρλέτηΥπουργό ΥΠΟΙΚ. κ. Ε. Τσακαλώτο

 1. Υπουργό Επικρατείας. κ. Χ. Βερναρδάκη
 2. Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής κ. Ν. Σαντορινιό
 3. Βουλευτές Νομού Κυκλάδων
 4. Βουλευτές Νομού Δωδεκανήσου

ΚΟΙΝ.:

 1. Περιφερειάρχη κ. Γ. Χατζημάρκο
 2. Αντιπεριφερειάρχη Κυκλάδων κ. Γ. Λεονταρίτη
 3. Αντιπεριφερειάρχη Δωδεκανήσου κ. Χ. Κόκκινο
 4. Περιφερειακό Συμβούλιο Ν. Αιγαίου (κ. Πρόεδρο και μέλη)
 5. Π.Ε.Δ. Ν. Αιγαίου
 6. Μέλη Συλλόγου Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων
 7. Μέλη Συλλόγου Περιφερειακών Ενοτήτων Δωδεκανήσου
 8. Σύλλογοι Εργαζομένων Κυκλάδων

 

Θέμα :  Ανακοίνωση-Υπόμνημα του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων της Π.Ν.Αι.

Με το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε στην Βουλή, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ συνεχίζει την πολιτική σταδιακής εξόντωσης της ελληνικής κοινωνίας, υποταγμένη πλήρως στα συμφέροντα των δανειστών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του μεγάλου κεφαλαίου της χώρας μας.

Με τις διατάξεις για τον τρόπο προκήρυξης της απεργίας, καταργεί ουσιαστικά το δικαίωμα στην απεργία στα πρωτοβάθμια σωματεία εργαζομένων, χτυπώντας στην βάση τις προσπάθειες αντίστασης των εργαζομένων απέναντι στις αυθαιρεσίες της εργοδοσίας.

Για τις νησιωτικές περιοχές, μετά την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, συνεχίζεται η πολιτική της τιμωρίας όσων υπαλλήλων έχουν επιλέξει να παραμένουν στις περιοχές αυτές. Πέρα από τα μεγάλα προβλήματα με την τραγική στελέχωση των Υπηρεσιών, την δυσκολία μετακινήσεων, το αυξημένο κόστος ζωής κ.λπ., καταργούν μετά από πέντε μήνες(!!!!), τα όποια κίνητρα είχαν δοθεί τον Ιούλιο του 2017 με το Νόμο 4483/ΦΕΚ/Α/107/31-7-2017, ύστερα από μεγάλη κινητοποίηση και του Συλλόγου μας, για σίτιση και στέγαση των υπαλλήλων των Περιφερειών, που όμως τελικά και λόγω των πληθυσμιακών κριτηρίων που έθεταν (αφορούσε νησιά με πληθυσμό κάτω από 18.000 κατοίκους) απέκλειαν τους υπαλλήλους που υπηρετούσαν σε Σύρο, Νάξο, Ρόδο και Κω. Κίνητρα που έτσι και αλλιώς αρνούνταν έως σήμερα να χορηγήσουν οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές, επικαλούμενοι την οικονομική συγκυρία, συντασσόμενοι έτσι πλήρως με την μνημονιακή πολιτική εξόντωσης της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ. Με την στάση τους αυτή δίνουν ουσιαστικά άλλοθι στην κυβέρνηση να μην λαμβάνει καθόλου υπόψη της την νησιωτικότητα, όπως είναι κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα και να προβαίνει τελικά σε ενέργειες που είναι σε βάρος όλων των νησιωτών.

Ταυτόχρονα όμως, η κυβέρνηση δεν καταργεί την μεταβίβαση αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπηρεσιών, το δικαίωμα των αυθαίρετων μετακινήσεων εργαζομένων από νησί σε νησί από τους Περιφερειάρχες (που θεσπίστηκαν με τον ίδιο Νόμο 4483/2017), δημιουργώντας  έτσι μεγάλα προβλήματα στις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους απαιτούμε:

 • απόσυρση του πολυνομοσχεδίου που επί της ουσίας καταργεί το δικαίωμα στην απεργία.
 • επαναφορά της ισχύος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό.
 • πλήρης απασχόληση, πλήρη δικαιώματα, επιδόματα και ασφάλιση για όλους.
 • επαναφορά των μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στις νησιωτικές περιοχές.
 • άμεσες προσλήψεις σε όλες Υπηρεσίες των νησιωτικών περιοχών.
 • χορήγηση κινήτρων σίτισης- στέγασης στους υπαλλήλους των νησιωτικών περιφερειών, ανεξαρτήτως πληθυσμιακών κριτηρίων, διότι οι υπάλληλοι των Περιφερειακών Ενοτήτων Κυκλάδων ασκούν αρμοδιότητες και στα είκοσι τέσσερα (24) νησιά των Κυκλάδων.
 • αποζημιώσεις για τις εκτός έδρας μετακινήσεις οι οποίες να ανταποκρίνονται στην ιδιαιτερότητα των νησιών με το αυξημένο κόστος ζωής, με την ελλιπή και ανύπαρκτη πολλές φορές ακτοπλοϊκή σύνδεση

Συν.:

Έγγραφο ΣΥΝΑΝΚ με αριθ. πρωτ. 375/8-5-2017

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου